۱۳۸۷ مهر ۲, سه‌شنبه

معرفی کتاب من

این کتاب تحت عنوان ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی/ The Structure & Function Of Neuromuscular System با هدف آگاهی از نقش سیستم عصبی-مرکزی (CNS) در فرآیندهای کنترل حرکتی (Motor Control) تهیه و چاپ شده است و در کنگره های فیزیوتراپی که معمولا در اواخر اردیبهشت ماه هر سال برگزار می شود ارائه می گردد.


جلد کتاب در تصویر زیر:

مهمترین هدف از نوشتن این کتاب,درک مکانیسم های کنترل حرکت ازنظر نوروفیزیولوژی بوده است.کتاب علم پایه کنترل حرکتی را به بحث می گذارد.درک مکانیسم های کنترل حرکت به درمانگران مربوطه به خصوص همکاران فیزیوتراپیست که عموما با مشکلات حرکتی بیماران سروکار دارند کمک می کند که تصحیح اختلالات حرکتی از هر نوعی را با هدف نهایی تنظیم حلقه ها و مدارهای عصبی در کنترل حرکت مدنظر قرار دهند.


ازنظر نویسنده,درک تئوری سیستم ها (Systems Theory) در ارتباط با کنترل حرکت(که در کتاب نیز به آن اشاره شده است) برای شناخت فرآیندهای حرکتی ضرورت دارد.این تئوری با نگاهی کل گرایانه و سیستمیک به مبحث کنترل حرکت,نقش مدارهای حرکتی را که به صورت حلقوی عمل می کنند,مورد تاکید قرار داده است.

صرف نظر از استفاده هايى كه خواننده محترم از كتاب حاضر خواهد برد، ذكر چهار نكته اساسى را كه محرك اينجانب در نگارش كتاب بوده است بيان مى كنم:


1-نظام عالى عصبى، ساختارى ديناميك و پويا دارد و اين ساختار در هر كسى منحصر به فرد است.
2-آنچه در سيستم عصبى اتفاق مى افتد تصادفى و در نتيجه تابع قانون
احتمالات است.
3-سيستم عصبى يك سيستم كل به هم پيوسته است.درك ساختارهاى عصبى نه تنها به شناخت هر يك از قسمتها بستگى دارد بلكه به ارتباطات دوجانبه اى كه هر يك از بخشها با يكديگر دارند نيز وابسته است.
4-محيط را بايد يك عامل بسيار مهم در شكل گيرى و سازماندهى ساختارهاى عصبى دانست.
كتاب حاضر ادعايى بر كامل بودن يا در برگيرى آخرين اطلاعات علمى ندارد اما سعى مى كند تا خواننده را با مطالب كافى و پايه علم كنترل حركتى آگاه سازد.


طیف خوانندگان

-تیم توانبخشی(فیزیوتراپی،کاردرمانی،گفتار درمانی و ارتوپدی فنی)

-دانشجویان و همکاران پزشکی

-گروه های تربیت بدنی

-همکاران پیراپزشکی

-فیزیولوژیست های علاقمند به علم حرکت شناسی

-مهندسین پزشکی

-کارشناسان زیست شناسی

کتاب ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی, تحت نظارت آقای دکتر حسن عشایری(عضو هیات علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران) و با همکاری و ویراستاری برادرم آقای دکتر مسیب برزکار(فوق تخصص گوارش,کبد و مجاری صفراوی) ترجمه و تدوین شده است که در اینجا از این دو بزرگوار کمال تشکر را دارم.

کتاب شامل دوازده فصل به شرح ذیل می باشد:

فصل اول: تشكيلات سلولى دستگاه اعصاب

اعمال عمومى دستگاه عصبى··· 21
تشكيلات دستگاه عصبى··· 22
سيستم عصبى محيطى(PNS)
سيستم عصبى مركزى(CNS)

فصل دوم: سيستم حركتى (Motor system)

واحد حركتى··· 30
انواع فيبرهاى عضلانى··· 32
تحريك فيبرهاى عضله اسكلتى از طريق اعصاب··· 34
تشريح فيزيولوژيك محل تماس عصبى- عضلانى و چگونگى تحريك فيبر عضلانى··· 35
واحدهاى حركتى بزرگ··· 39
خستگى عضلانى··· 39
آناتومى كاربردى··· 40
اصطلاح فيبريلاسيون··· 40
اصطلاح فاسيكولاسيون··· 41
مياستنى گراويس··· 41

فصل سوم: عصب دهى عضلات و مفاصل

ساختمان و عصب گيرى دوك عضلانى··· 45
اندامهاى وترى گلژى··· 48
فيبرهاى حركتى عضله··· 49
اهميت عملى دوك عضلانى··· 51
اهميت عملى اندامهاى وترىگلژى··· 56
مهار اتوژنيك (رفلكس كششى معكوس)··· 58
گيرنده هاى مفصلى··· 59
انتهاهاى عصبى آزاد··· 61

فصل چهارم: نخاع شوكى (Spinal cord)

اعمال حركتى نخاع··· 67
نورونهاى حركتى قدامى··· 68
آلفا- موتونورونها··· 69
گاما- موتونورونها··· 70
نورونهاى واسطه اى يا اينترنورونهاى نخاع شوكى··· 70
سيستم سلولهاى مهارى رنشا و
توضيحات بيشتر در مورد آلفا- موتونورونها··· 73
يكپارچگى سيناپسى در آلفا- موتونورونها··· 76

توليد پتانسيل عمل در آلفا- موتونورونها··· 79
تنظيم انقباض عضلانى توسط سيستم عصبى··· 80
حلقه گاما··· 82
ارتباطات چند قطعه اى در نخاع (نورونهاى پروپريواسپاينال)··· 83
تقسيم بندى ماده خاكسترى نخاع··· 84
اعمال ماده خاكسترى نخاع··· 89
ضايعه طناب نخاعى··· 90
الگوهاى آسيب طناب نخاعى··· 92
انواع ضايعات ناكامل نخاعى··· 93
آتاكسى حسى··· 97
ضايعات مولد آتاكسى حسى··· 98

فصل پنجم: ساقه مغز (Brain Stem)

ساقه مغز··· 103
مغز ميانى  Midbrain
پل مغزى Pons
بصل النخاع Medulla Oblongata
تشكيلات مشبك (Reticular Formation··· 108
فيبرهاى آوران به تشكيلات مشبك··· 109

مسير آكسونهاى تشكيلات مشبك··· 110
مسيرهاى حركتى از تنه مغزى به نخاع··· 111
تحريك عضلات ضد نيروى جاذبه توسط تنه مغزى··· 113
سيستم وستيبولار··· 114
رسپتورهاى حسى سيستم وستيبولار··· 115
راههاى وستيبولار مركزى··· 116
رفلكسهاى وضعى دهليزى··· 118
نقش گيرنده هاى پروپريوسپتيو گردن در حفظ تعادل··· 118
ارتباط رفلكسهاى گردن با رفلكسهاى دهليزى··· 120
اهميت اطلاعات بينايى در حفظ تعادل··· 120
علائم بيماريهاى سيستم وستيبولار··· 121
تشكيلات راههاى حركتى نزولى··· 121
راههاى غير هرمى (اكستراپيراميدال)··· 122
اختلالات عروقى ساقه مغز··· 126
ساير اختلالات اوليه ساقه مغز··· 131

فصل ششم: مخچه (Cerebellum)

تقسيم بندى فيلوژنيك (تكاملى) مخچه··· 137
آركى سربلوم (مخچه باستانى)··· 138
پالئو سربلوم (مخچه قديمى)··· 138
نئو سربلوم (مخچه جديد)··· 138
بافت شناسى مخچه··· 139
فيبرهاى آوران به قشر مخچه··· 140
مدار نورونى قشر مخچه··· 142
فيبرهاى وابران از قشر مخچه··· 144
نقش سلولهاى پوركنژ··· 146
تعادل بين تحريك و مهار در هسته هاى عمقى مخچه··· 148
عمل مخچه در كنترل حركات··· 148
عمل مخچه با همكارى نخاع و قسمت تحتانى تنه مغزى
براى كنترل حركات وضعى و تعادلى··· 149
عمل مخچه با همكارى قشر حركتى براى كنترل حركات ارادى··· 151
اعمال پيش بينى كننده خارج حركتى مخچه··· 155
اختلالات بالينى مخچه··· 156
آتاكسى فريدريش··· 159
خونريزى هيپرتانسيو مخچه··· 160

فصل هفتم: عقده هاى قاعدهاى و تالاموس

عقده هاى قاعده اى (Basal Ganglia) مغز··· 163
نقش عقده هاى قاعده اى··· 165
ضايعه عقده هاى قاعده اى··· 166
خونريزى هيپرتانسيو پوتامن··· 167
ارتباط مخچه و عقده هاى قاعده اى با قشر مغز در كنترل حركت··· 168
تالاموس Thalamus
هسته هاى مهم تالاموس··· 171
رشته هاى غير تالاموسى به قشر مغز··· 174
پايكهاى تالاموس··· 174
خونريزى هيپرتانسيو تالاموس··· 174

فصل هشتم: نيمكرههاى مخ (Cerebral Hemispheres)

نيمكره هاى مخ··· 179
لوب فرونتال··· 182
لوب تمپورال··· 184
لوب پاريتال··· 185
لوب اكسيپيتال··· 187
قشر مخ (Cerebral Cortex)··· 188
انواع نورونهاى قشر مخ··· 188
طبقات مختلف قشر مغز··· 190

راه هرمى Pyramidal Tract
چگونگى انتشار راه هرمى
اهداف جزء حركتى راه هرمى··· 196
اهداف جزء حسى راه هرمى··· 200
آناتومى كاربردى نواحى حركتى قشر مغز··· 202
تئورى سيستمها در ارتباط با كنترل حركتى··· 205
سيستم سه بخشى مراكز بالاتر··· 205
سيستمهاى نزولى··· 209
مولد مركزى الگوى حركتى (CPG)··· 209
تفسير حركت و كنترل پوسچر براساس تئورى سيستمها··· 209

فصل نهم: سندروم پيراميدال و نروپلاستى سيتى

سندروم پيراميدال (Pyramidal Syndrome)··· 215
علائم ضايعات نورون محركه فوقانى (UMN)··· 220
علائم ضايعات نورون محركه تحتانى (LMN)··· 221
نروپلاستى سيتى (Neuroplasticity)··· 222
شوك عصبى (Neural Shock)··· 222
مكانيسمهاى اختصاصى بهبود عصبى··· 223
پاسخهاى تطابقى و غيرتطابقى به دنبال ضايعات عصبى··· 224
عوامل ضرورى و مؤثر در بهبود كاركردى CNS··· 225

فصل دهم: سيستم ليمبيك، سيستم عصبى خودكار و اعصاب مغزى

سيستم ليمبيك (Limbic System)··· 229
سيستم عصبى خودكار (ANS··· 233
عملكرد سيستم عصبى سمپاتيك و پاراسمپاتيك··· 237
اعصاب مغزى (Cranial Nerves)··· 239
اسامى اعصاب مغزى··· 240
هسته هاى اعصاب مغزى··· 240

فصل يازدهم: يكپارچگى حسى و مدل كنترل حركتى در مقابل مدل تسهيل سازى

يكپارچگى حسى Sensory Integration
فرضيه هاى تئورى يكپارچگى حسى··· 247
فرضيه انعطاف پذيرى عصبى Neural plasticity 
فرضيه توالى رشدى Developmental Sequence
فرضيه سلسله مراتب سيستم عصبى Nervous System Hierarchy 
فرضيه رفتار انطباقى Adaptive Behavior 
فرضيه سائق درونى   Inner Drive 
مدل كنترل حركتى در مقابل مدل تسهيل سازى··· 252
نظرات كلى مدل كنترل حركتى··· 253

فصل دوازدهم: نظريه يادگيرى از ديدگاه دونالد اولدينگ هِب

مجتمع هاى سلولى و زنجيره هاى مرحله اى··· 261
مجتمع هاى سلولى··· 263
زنجيره هاى مرحله اى ··· 265
محروميت حسى··· 267
محيط هاى غنى··· 268
فهرست منابع··· 271

 ایمیل: barzkar700@gmail.com

جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://barzkar2.blogfa.com/post/4

۲ نظر:

  1. A friend told me this place I have been looking for, I come, it turned out, I have not disappointed, good Blog!
    runescape money

    پاسخحذف
  2. سلام من رضا هستم و امروز پیامی را جهت دسترسی به کتاب شما به ایمیل تان ارسال کردم.
    با تشکر از شما

    پاسخحذف