۱۳۸۸ آذر ۲۳, دوشنبه

انواع میوپاتی(Myopathy)-قسمت دوم

در این پست به انواع دیستروفی های عضلانی و گروه میوتونی بدون شرح بیماری اشاره می شود.

انواع دیستروفی ها ی عضلانی:

-دیستروفی دوشن

-دیستروفی بکر(Becker)

-دیستروفی Emery-Drefuss

-دیستروفی عضلانی کمربند شانه ای(اسکاپولوهومرال)

-دیستروفی های عضلانی مادرزادی

-دیستروفی اکولوفارنژیال

-دیستروفی دیستال اتوزومی غالب

-دیستروفی های عضلانی دیستال اتوزومی مغلوب

-دیستروفی اسکاپولوپرونه آل اتوزومی غالب

-دیستروفی فاسیواسکاپولوهومرال

-دیستروفی عضلانی اتوزومی مغلوب کودکان(کمربند شانه ای)

-دیستروفی کمربند شانه ای با شروع در بالغین و توارث غالب


گروه میوتونی ها عبارتنداز:

- دیستروفی عضلانی میوتونیک

-میوتونی اکتسابی

-پارامیوتونی مادرزادی

-میوتونی مادرزادی(شامل اتوزومی غالب و اتوزومی مغلوب)

-فلج دوره ای هیپرکالمیک

-میوتونی کندرو دیستروفیک

منابع (References)

- قاضى جهانى، بهرام ترجمه مبانى طب سسيل، بيماريهاى مغز و
اعصاب. مركز نشر اشارت.

- سلطان زاده، اكبر بيماريهاى مغز و اعصاب و عضلات. انتشارات جعفرى.

- انتظارى طاهر، محمد؛ بيناى مطلق، همايون؛ زمانى، بابك ترجمه
بيماريهاى اعصاب هاريسون. شركت نشر دانش امروز.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر