۱۳۸۸ اسفند ۱, شنبه

نورون حرکتی گاما(Gamma Motor Neuron)

مقاله نورون حرکتی گاما که در سایت ویکی پدیا ایجاد نمودم:

نورون حرکتی گاما (به انگلیسی: Gamma motor neuron) به فیبرهای دوک عضلانی عضلات اسکلتی عصب رسانی می کند.این نورون ها در نخاع همانند نورون حرکتی آلفا از شاخ پیشین نخاع منشائ می گیرند و از طریق اعصاب نخاعی به عضلات می روند.نورون های حرکتی آلفا به فیبرهای عضلانی خارج دوکی(Extrafusal muscle fibers)عصب رسانی می کنند و در انقباض عضلات اسکلتی نقش دارد و نورون های حرکتی گاما که از نظر اندازه از نورون های حرکتی آلفا کوچکترند،فیبرهای عضلانی داخل دوکی(Intrafusal muscle fibers) را عصب دهی می کنند.نورون های حرکتی گاما،پیام های عصبی خود را از راه فیبرهای عصبی نوع A-گاما انتقال می دهند و قطر متوسط این نورون ها 5 میکرون بوده و سرعت هدایت آنها بین 10 الی 45 متر بر ثانیه است.

در تصویر زیر هر دو نورون حرکتی آلفا و گاما نشان داده شده اند:#فهرست مندرجات

۱ انواع نورون حرکتی گاما
۲ عملکرد و نقش نورون های حرکتی گاما
۳ پانویس
۴ منابع


# انواع نورون حرکتی گاما

گاما موتور نورون دینامیک.این نورون ها فیبرهای هسته دار کیسه ای یک[۱] دوک عضلانی را عصب دهی می کنند.
گاما موتور نورون استاتیک.نورون های گامای استاتیک،فیبرهای هسته دار زنجیری[۲] و کیسه ای دو[۳] دوک عضلانی را عصب رسانی می کنند.

# عملکرد و نقش نورون های حرکتی گاما

نورون های حرکتی گاما باعث انقباض فیبرهای دوک عضلانی[۴] می گردند.انقباض فیبرهای دوک عضلانی عامل تحریک فیبرهای حسی Ia و II است.گاما موتور نورون استاتیک در انقباض فیبرهای داخل دوکی با زنجیر هسته ای و Bag2 نقش دارد و که این خود تحریک آوران های حسی II (پایانه ثانویه)را به همراه دارد.گاما موتور نورون دینامیک،انقباض فیبرهای داخل دوکی Bag1 را ایجاد می کند و درنتیجه منجربه تحریک فیبرهای حسی Ia(پایانه اولیه)می گردند.تحریک نورون های حسی عضلات(پایانه های اولیه و ثانویه)منجربه تحریک نورون های حرکتی آلفا می شود که درنهایت باعث انقباض عضلات اسکلتی می گردد.

به طورکلی،گاما موتور نورون ها،دوک های عضلانی را در فعالیت های ارادی تحریک می کنند و درنتیجه پایانه های حسی عضلانی(Ia و II )نیز تحریک می شوند و تقریبا همزمان با آنها،نورون های حرکتی آلفا نیز جهت انقباض عضلانی فعال می گردند که به این مسیر عصبی حلقه گاما(Gamma loop) می گویند.البته نورون های حرکتی گاما و آلفا خود تحت تاثیر راههای حرکتی نزولی از قشر مغز و تنه مغزی(ساقه مغز)قرار دارند.بدین ترتیب،فعالیت ارادی و بسیاری از حرکات هماهنگ انسان به فعال شدن همزمان نورون های حرکتی آلفا و گاما وابسته است که به آن هم فعالیتی آلفا-گاما می گویند.نورون های حرکتی گاما بین نورون های حرکتی آلفا در نخاع پراکنده شده اند.آنها تحت کنترل راههای فوق نخاعی(راه هرمی و راههای خارج هرمی) و همچنین راه پروپریواسپاینال[۵](Propriospinal tract) قرار دارند.

# پانویس
↑ Nuclear bag1 fibers
↑ Nuclear chain fibers
↑ Nuclear bag2 fibers
↑ Muscle spindle
↑ منظور از پروپریواسپاینال،همان فیبرهای مختص به نخاع است که در طول نخاع به بالا و پایین می روند.حدود نیمی از فیبرهای عصبی که در طناب نخاعی به بالا و پایین می روند،از این نوع بوده که عامل ارتباطات چند قطعه ای در نخاع هستند.

# منابع
شادان، فرخ.ترجمه: فيزيولوژى پزشكى پرفسور آرتورگايتون. جلد دوم، انتشارات شركت سهامى چهر.
میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه.
برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.چاپ اول.بهار 1385.شابک:8-7688-06-964
نراقى، محمد على؛ حاجى حسينى، داود. ترجمه نوروآناتومى W.C. Wongck. انتشارات جعفرى.
آمرى نيا، رضا و بهروزى راد، نازيلا. ترجمه: ساختمان و عمل مغز و اعصاب پرفسور ويليام ويليس. مؤسسه انتشارات تلاش.

منبع متن:سایت ویکی پدیا
منبع تصویر:http://www.colorado.edu/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر