۱۳۸۹ فروردین ۲, دوشنبه

عصب چهره ای(Facial nerve)

صفحه عصب چهره ای که در سایت ویکی پدیا ایجاد نمودم:


عصب چهره‌ای یا فاشیال (به انگلیسی: Facial nerve) هفتمین زوج از میان اعصاب مغزی بوده که یک عصب محیطی مختلط(حسی-حرکتی)محسوب می شود.عصب چهره ای،یک شاخه حرکتی بزرگ و شاخه حسی کوچکتر دارد[۱].

#فهرست مندرجات

۱ هسته های عصب چهره ای
۲ عملکرد حرکتی عصب چهره ای
۳ پانویس
۴ منابع


# هسته های عصب چهره ای

محل و نام هسته های عصب هفتم مغزی عبارتنداز:

-هسته حرکتی عصب چهره ای[۲](هسته اصلی)که در پل مغزی قرار دارد.فیبرهای هسته حرکتی عصب هفتم مغزی به عضلات چهره ای می روند[۳].حالت طبیعی چهره به عملکرد صحیح عضلات چهره ای که ازطریق عصب هفتم عصب دهی می شوند،وابسته است.
-هسته راه منزوی[۴] جهت حس چشایی که محل هسته در پیاز نخاع است.هسته راه منزوی(هسته منزوی)ازنظر حس چشایی با اعصاب چهره ای، زبانی حلقی(زوج نهم) و عصب واگ(زوج دهم)ارتباط دارد.حس چشایی قسمت دو سوم جلویی زبان و همچنین کام سخت و نرم مربوط به عصب چهره ای است.عصب زبانی حلقی،حس چشایی یک سوم پشتی زبان و مخاط حلق را برعهده دارد.عصب واگ،حس چشایی سطح اپیگلوت را ایجاد می کند.
-هسته های بزاقی فوقانی و اشکی[۵] در تشکیلات مشبک مغزی.هسته های بزاقی فوقانی و اشکی جزو هسته های پاراسمپاتیکی عصب هفتم مغزی هستند.فیبرهای هسته بزاقی(سالیواتوری)فوقانی و اشکی(لاکریمال)،پیش عقده ای بوده که به ترتیب در تولید بزاق و اشک نقش دارند.
-هسته نخاعی عصب پنجم[۶](عصب سه شاخه) در پیاز نخاع تا سگمان C2 نخاع.هسته نخاعی عصب پنج که جزو هسته حسی عصب سه شاخه است،از پیاز نخاع تا قطعه دوم نخاعی(C2) امتداد می یابد.این هسته درارتباط با عصب هفتم مغزی،حس ناحیه پوست گوش خارجی را ایجاد می کند.
# عملکرد حرکتی عصب چهره ای

عصب هفتم مغزی در داخل غده پاروتید به شش شاخه تقسیم می شود که عضلات چهره ای را عصب رسانی می کنند.شاخه های انتهایی عصب چهره ای شامل:

-گردنی(سرویکال)
-فکی تحتانی(ماندیبولار)
-دهانی(بوکال)
-گونه ای(زایگوماتیک)
-گیجگاهی(تمپورال)
-گوشی پشتی(اوریکولار خلفی)

تصویر ذیل:


فیبرهای هسته حرکتی عصب چهره ای به گروههای عضلانی ذیل می روند:

1-عضلات دهان

2-عضلات بینی

3-عضلات گردن

4-عضلات مسئول حرکت پلکها

5-عضلات دیگر که شامل:

-عضله گیجگاهی-پیشانی که پوست سر را تکان می دهد.
-عضله گوش داخلی که به استخوان رکابی اتصال دارد.

# پانویس
↑ https://courses.stu.qmul.ac.uk/SMD/kb/microanatomy/brain/CAL2/BaBy1CAL2.htm
↑ Facial motor nucleus
↑ Muscles of facial expression
↑ Solitary nucleus
↑ Superior salivatory and lacrimal nuclei
↑ Spinal trigeminal nucleus
‎‎
# منابع
-نراقى،محمد على؛ حاجى حسينى، داود.ترجمه نوروآناتومى W.C. Wongck.انتشارات جعفرى.
-میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه.


-Williams & Warwick/ Gray's Anatomy; 1989.
-https://courses.stu.qmul.ac.uk/SMD/kb/microanatomy/brain/CAL2/BaBy1CAL2.htm

منبع متن:سایت ویکی پدیا
منبع تصویر:http://patientsforum.com/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر