۱۳۸۹ خرداد ۵, چهارشنبه

اعصاب نخاعی(Spinal nerves)

صفحه عصب نخاعی که در سایت ویکی پدیا ایجاد کردم:

عصب نخاعی به (به انگلیسی: Spinal nerve) بخشی از دستگاه عصبی محیطی است.31 جفت عصب نخاعی از نخاع منشعب می‌گردد.هر عصب نخاعی دارای یک ریشه جلویی[۱] و یک ریشه پشتی[۲] است. ریشه پشتی،بخش حسی و ریشه جلویی،جزء حرکتی عصب نخاعی را تشکیل می‌دهد.ریشه های اعصاب نخاعی پس از خروج از طناب نخاعی، وارد سوراخ های بین مهره‌ای[۳] شده و در این محل به یکدیگر پیوسته تا اعصاب نخاعی را تشکیل دهند.[۴] به طورکلی، تمام راه‌های حسی بدنی(سوماتیک) و احشایی از طریق ریشه پشتی (خلفی)عصب نخاعی، وارد نخاع شده و فیبرهای حرکتی (وابران)از راه ریشه جلویی (قدامی)آن از نخاع خارج می‌گردند.[۵]

تصویر عصب نخاعی

#فهرست مندرجات [نهفتن]

۱ اعصاب نخاعی
۲ مسیر فیبرها یا رشته های اعصاب نخاعی
۳ پانویس
۴ جستارهای وابسته
۵ منابع
۶ پیوند به بیرون

# اعصاب نخاعی

انسان دارای 31 جفت عصب نخاعی است که از نخاع خارج می شوند.به همین دلیل،طناب نخاعی را به 31 قطعه(سگمان)نخاعی تقسیم می کنند که هر قطعه مربوط به یک زوج عصب نخاعی است.

اعصاب نخاعی به ترتیب از ناحیه گردن به سمت پایین عبارتنداز:

-اعصاب گردنی: هشت زوج
-اعصاب پشتی: دوازده زوج
-اعصاب کمری: پنج زوج
-اعصاب خاجی: پنج زوج
-اعصاب دنبالچه ای: یک زوج

اعصاب نخاعی،شبکه های عصبی را ایجاد می کنند و شبکه های عصبی،تنه های اصلی اعصاب محیطی را بوجود می آورند.اعصاب محیطی اعضاء و اندام ها،دارای فیبرهای حسی،حرکتی و سمپاتیک هستند.شبکه های عصبی که اعصاب محیطی را ایجاد می کنند شامل:

-شبکه بازویی(براکیال)
-شبکه کمری(لومبار)
-شبکه خاجی(ساکرال)

#ترتیب خروج اعصاب نخاعی

از هشت زوج عصب گردنی،هفت عصب بالاتر از سطح مهره مربوط به خود از نخاع خارج می گردند و فقط زوج هشتم گردنی از زیر مهره هفتم عبور می کند.اعصاب نخاعی سینه ای،کمری و خاجی از زیر مهره های مربوط به خود خارج می شوند.

#مسیر فیبرها یا رشته های اعصاب نخاعی

فیبرهای حسی منشعب از نخاع،به پوست،مفاصل،عضلات و استخوان های بدن می روند.فیبرهای حرکتی اعصاب نخاعی که حامل گروه های نورون حرکتی آلفا و همچنین نورون حرکتی گاما هستند،عضلات اسکلتی تنه و اندام ها را عصب رسانی می کنند.رشته های پس عقده ای سمپاتیک که حرکتی هستند،در ارتباط با اندام های فوقانی و تحتانی ازطریق شبکه های بازویی و کمری خاجی(لومبوساکرال) جهت انتقال به بافت عروقی و پوست منتقل می گردند.

# پانویس

↑ Anterior root
↑ Posterior root
↑ Intervertebral canal
↑ میناگر، ص ۱۱۵
↑ برزکار، ص ۶۶
‎‎
# جستارهای وابسته

-طناب نخاعی
-دستگاه عصبی محیطی

# منابع

-میناگر،علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه.
-برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.چاپ اول.بهار 1385.شابک: 8-7688-06-964
-عشایری،محمد.جراحی های ترمیمی میکروسکوپی عروق و اعصاب محیطی.انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران.چاپ سهند.شابک: 012-72
-نراقى،محمد على؛ حاجى حسينى، داود.ترجمه: نوروآناتومى W.C. Wongck.انتشارات جعفرى.
-Williams & Warwick/ Gray's Anatomy; 1989

# پیوند به بیرون

http://barzkar2.blogfa.com/cat-30.aspx


منبع متن:سایت ویکی پدیا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر