۱۳۸۹ شهریور ۷, یکشنبه

شبکه بازویی (Brachial plexus)

صفحه شبکه بازویی که در سایت ویکی پدیا (wikipedia) ایجاد کردم:

شبکه بازویی از به هم پیوستن شاخه‌های پیشین اعصاب نخاعی گردنی پنجم تا هشتم (C۵ تا C8) و اولین عصب نخاعی سینه‌ای (یعنی T1) ایجاد می‌گردد. شبکه بازویی حاوی رشته‌های عصبی مختلف جهت انتشار در پوست، عروق، مفاصل، استخوانها و ماهیچه‌های اندام فوقانی است.
تصویر شبکه بازویی:


 جهت واضح تر شدن تصویر روی آن کلیک نماید.
فهرست مندرجات [نهفتن]
۱ تنه‌های شبکه بازویی
۲ طناب‌های شبکه بازویی
۳ شاخه‌های جانبی شبکه
۴ شاخه‌های انتهایی شبکه
۵ پانویس
۶ جستارهای وابسته
۷ منابع
 تنه‌های شبکه بازویی
شبکه بازویی دارای سه تنه‌است که عبارتند از:
-تنه فوقانی [۱]
-تنه میانی [۲]
-تنه تحتانی [۳]
تنه فوقانی شبکه بازویی از به هم پیوستن شاخه‌های پیشین اعصاب گردنی پنجم و ششم (C۵-C6) به وجود می‌آید. شاخه پیشین هفتمین عصب گردنی(C7)، به تنهایی تنه میانی شبکه بازویی را ایجاد می‌کند. شاخه‌های پیشین عصب گردنی هشتم و اولین عصب سینه‌ای، تنه تحتانی شبکه را می‌سازند.
 طناب‌های شبکه بازویی
هر یک از تنه‌های شبکه بازویی در مسیرش به طرف پایین و خارج به دو شاخه پیشین (قدامی) و پشتی (خلفی) تقسیم شده، به نوعی خاص پیوستگی یافته و طناب‌های نخاعی را به وجود می‌آورند که عبارتنداز:
-طناب پشتی [۴]
-طناب خارجی [۵]
-طناب داخلی [۶]
طناب پشتی شبکه بازویی از به هم پیوستن شاخه‌های پشتی سه تنه شبکه بازویی ایجاد می‌گردد. شاخه‌های پیشین تنه‌های فوقانی و میانی شبکه بازویی، طناب خارجی را به وجود می‌آورند. طناب داخلی شبکه بازویی فقط از شاخه پیشین تنه تحتانی ایجاد می‌شود.
 شاخه‌های جانبی شبکه
مهمترین شاخه های جانبی شبکه بازویی شامل موارد زیر است:
-عصب سینه‌ای بلند (لانگ توراسیک)
-عصب سینه‌ای پشتی (توراکودورسال)
-عصب سینه‌ای خارجی (پکتورال خارجی)
-عصب سینه‌ای داخلی (پکتورال داخلی)
-عصب پوستی بازویی داخلی [۷]
-عصب پوستی ساعدی داخلی [۸]
-عصب کتفی پشتی (دورسال اسکاپولار)
-عصب فوق کتفی (سوپرااسکاپولار)
-عصب تحت کتفی فوقانی (ساب اسکاپولار فوقانی)
-عصب تحت کتفی تحتانی (ساب اسکاپولار تحتانی)
 شاخه‌های انتهایی شبکه
شاخه‌های مهم انتهایی شبکه بازویی شامل اعصاب محیطی زیر هستند:
-عصب میانی (Median nerve)
-عصب رادیال (Radial nerve)
-عصب اولنار (Ulnar nerve)
-عصب بغلی [۹] (آگزیلاری)
-عصب ماهیچه‌ای پوستی [۱۰]
 پانویس
↑ Upper trunk
↑ Middle trunk
↑ Lower trunk
↑ Posterior cord
↑ Lateral cord
↑ Medial cord
↑ Medial cutaneous nerve of arm
↑ Medial cutaneous nerve of forearm
↑ Axillary nerve
↑ Musculocutaneous nerve
جستارهای وابسته
-اعصاب نخاعی
-تار عصبی
 منابع
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
منبع تصویر:
http://scottsevinsky.com/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر