۱۳۸۹ شهریور ۲۰, شنبه

شبکه گردنی یا سرویکال (Cervical plexus)

صفحه شبکه گردنی (سرویکال) که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:


شبکه گردنی از اجتماع شاخه های جلویی (قدامی) اعصاب نخاعی گردنی اول تا چهارم( C1 الی C4) و بخش کمی از عصب نخاعی گردنی پنجم( C5 ) ایجاد می گردد. این شبکه بیشتر در عصب رسانی ماهیچه های طرفی و جلویی گردن، ماهیچه دیافراگم و همچنین حس نواحی سر و گردن و قفسه سینه نقش دارد.


تصویر شبکه گردنی (جهت انداره بزرگتر روی تصویر کلیک کنید):
فهرست مندرجات [نهفتن]
۱ شاخه های شبکه گردنی
۱.۱ شاخه های سطحی صعودی
۱.۲ شاخه های سطحی نزولی
۱.۳ شاخه های عمقی داخلی
۱.۴ شاخه های عمقی خارجی
۲ پانویس
۳ جستارهای وابسته
۴ منابع
 شاخه های شبکه گردنی
شاخه های شبکه گردنی را می توان به چهار گروه تقسیم کرد که عبارتنداز:
-شاخه های سطحی صعودی
-شاخه های سطحی نزولی
-شاخه های عمقی داخلی
-شاخه های عمقی خارجی
شاخه های سطحی صعودی
شاخه های این گروه شامل:
-عصب پس سری کوچک (C2)
-عصب گوشی بزرگ (C2-C3)
-عصب پوستی عرضی (C2-C3)
شاخه های سطحی نزولی
شامل اعصاب فوق ترقوه ای [۱] هستند:
-اعصاب فوق ترقوه ای داخلی (Medial)
-اعصاب فوق ترقوه ای میانی (Intermediate)
-اعصاب فوق ترقوه ای خارجی (Lateral)
 شاخه های عمقی داخلی
این گروه شامل موارد زیر است:
-شاخه های ارتباطی [۲] با عصب زیرزبانی (هیپوگلوسال)، عصب واگ و سمپاتیک.
-شاخه های ماهیچه ای برای
رکتوس کپیتیس طرفی
رکتوس کپیتیس جلویی
لونگوس کپیتیس
لونگوس کولی
-ریشه تحتانی حلقه گردنی [۳]
-عصب فرنیک (C3-C4-C5)
 شاخه های عمقی خارجی
شاخه های عمقی از گروه خارجی شبکه گردنی عبارتنداز:
-شاخه های ارتباطی با عصب فرعی نخاعی [۴]
-شاخه های ماهیچه ای برای:
ماهیچه جناغی چنبری پستانی (استرنوکلیدوماستوئید)
ماهیچه ذوزنقه ای (تراپزیوس)
ماهیچه بالابرنده کتف (لواتور اسکاپولا)
ماهیچه اسکالن میانی
 پانویس
1.↑ Supraclavicular nerves
2.↑ Communicating branches
3.↑ Inferior root of the ansa cervicalis
4.↑ Spinal accessory nerve
 جستارهای وابسته
-اعصاب نخاعی
-شبکه بازویی
 منابع
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
منبع تصویر:
http://www.instantanatomy.net/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر