۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

عصب رانی یا فمورال (Femoral nerve)

صفحه عصب رانی (فمورال) که در سایت ویکی پدیا(Wikipedia) ایجاد کردم:


عصب رانی یک عصب محیطی در اندام تحتانی است که از شبکه کمری منشعب شده و در عصب دهی عضلات جلویی ران، مفاصل ران و زانو و همچنین حس پوست نواحی جلویی داخلی اندام تحتانی تا کنار داخلی پا نقش دارد. ریشه های عصبی در عصب رانی شامل L2-L3-L4 است. عصب رانی، ضخیم ترین شاخه شبکه کمری است.
تصویر عصب, شریان و ورید فمورال در مثلث فمورال (مثلث اسکارپا):


فهرست مندرجات [نهفتن]
۱ عصب رانی در ناحیه شکم
۲ عصب رانی در ناحیه ران
۲.۱ اعصاب قسمت جلویی
۲.۲ اعصاب قسمت پشتی
۲.۲.۱ شاخه های عصبی ماهیچه چهارسر رانی
۳ پانویس
۴ جستارهای وابسته
۵ منابع
 عصب رانی در ناحیه شکم
عصب رانی در ناحیه شکم، شاخه های کوچکی را به ماهیچه های ایلیاکوس و پکتینئوس و یک شاخه به قسمت فوقانی شریان رانی می دهد. شاخه آخری ممکن است در ران منتج شود.
 عصب رانی در ناحیه ران
عصب رانی پس از ورود به ناحیه ران به دو قسمت تقسیم می شود:
-قسمت جلویی (قدامی)
-قسمت پشتی (خلفی)
 اعصاب قسمت جلویی
قسمت جلویی عصب رانی شامل اعصاب زیر هستند:
-عصب پوستی رانی میانی [۱]
-عصب پوستی رانی داخلی [۲]
-عصب برای ماهیچه خیاطه (سارتوریوس)
 اعصاب قسمت پشتی
قسمت پشتی عصب رانی از اعصاب زیر تشکیل می گردند:
-عصب صافنوس [۳]. این عصب ضخیم ترین شاخه پوستی عصب رانی است.
-شاخه های ماهیچه ای برای ماهیچه چهارسر رانی.
-شاخه های عروقی که به شریان رانی و همچنین شاخه های این شریان می روند.
 شاخه های عصبی ماهیچه چهارسر رانی
-یک شاخه بزرگ برای ماهیچه پهن خارجی (واستوس لترالیس) که رشته ای از آن به زانو نیز می رود.
-یک شاخه به ماهیچه پهن داخلی (واستوس مدیالیس) که همچنین زانو را عصب دهی می کند.
-یک شاخه برای ماهیچه مستقیم رانی (رکتوس فموریس) که همچنین مفصل ران (هیپ) را عصب رسانی می کند.
-دو یا سه شاخه برای ماهیچه پهن میانی (واستوس اینترمدیوس). یکی از شاخه ها، رشته ای را به ماهیچه مفصلی زانو (آرتیکولاریس ژنوس) و مفصل زانو می دهد.
 پانویس
1.↑ Intermediate femoral cutaneous nerve
2.↑ Medial femoral cutaneous nerve
3.↑ Saphenous nerve
 جستارهای وابسته
-شبکه کمری
-اعصاب محیطی
منابع
-الهی، بهرام. آناتومی اندام فوقانی، تحتانی و مفاصل. چاپ پنجم. انتشارات جیحون.
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
منبع تصویر:
http://www.privatehealth.co.uk/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر