۱۳۸۹ شهریور ۱۲, جمعه

شبکه کمری (Lumbar plexus)

صفحه شبکه کمری یا لومبار که در سایت ویکی پدیا(Wikipedia) ایجاد کردم:


شبکه کمری از اجتماع شاخه های جلویی (قدامی) اعصاب کمری L1-L2-L3 و قسمتی از عصب نخاعی کمری L4 تشکیل می گردد. عصب رانی (فمورال) [۱] و عصب سدادی (ابتوراتور) [۲] دو عصب محیطی مهم اندام تحتانی هستند که از شبکه کمری جدا می شوند.
تصویر شبکه کمری و اعصاب محیطی آن:

فهرست مندرجات [نهفتن]
۱ اعصاب شبکه کمری
۱.۱ شاخه های ماهیچه ای
2 نحوه تشکیل شبکه کمری
3 پانویس
4  جستارهای وابسته
5 منابع
 اعصاب شبکه کمری
به طور خلاصه شاخه های شبکه کمری عبارتنداز:
-شاخه های ماهیچه ای
-عصب ایلیو-اینگوینال
-عصب ایلیوهیپوگاستریک
-عصب ژنیتوفمورال
-عصب پوستی رانی خارجی [۳]
-عصب رانی (فمورال)
-عصب سدادی (ابتوراتور)
-عصب سدادی فرعی [۴]
شاخه های ماهیچه ای
شاخه هایی که از شبکه کمری جدا می شوند، به ماهیچه های زیر می روند:
-ماهیچه مربع کمری (کوادراتوس لومباروم) از L1 تا L4
-ماهیچه سوئز بزرگ (پسواس ماژور) از L2-L3
-ماهیچه سوئز کوچک (پسواس مینور) از L1
-ماهیچه ایلیاکوس از L2-L3
 نحوه تشکیل شبکه کمری
هر یک ازشاخه های جلویی L1 و L2 خود به دو شاخه فوقانی و تحتانی تقسیم می گردد.
-شاخه فوقانی L1 (گاهی همراه با دریافت شاخه کوچکی از T12 ) ،عصب ایلیو-اینگوینال و عصب ایلیوهیپوگاستریگ را ایجاد می کند.
شاخه تحتانی L2 و شاخه های جلویی (قدامی) L3 و L4 به دو شاخه جلویی و پشتی (خلفی) تقسیم می شوند.
-اجتماع شاخه های جلویی (L2-L3-L4)، عصب سدادی را به وجود می آورد.
-اجتماع شاخه های پشتی (L2-L3-L4)، عصب رانی را به وجود می آورد.
-اجتماع قسمتی از شاخه های پشتی L2 و L3 ،عصب پوستی رانی خارجی را به وجود می آورد.
 پانویس
1.↑ Femoral nerve
2.↑ Obturator nerve
3.↑ Lateral femoral cutaneous nerve
4.↑ Accessory obturator nerve
جستارهای وابسته
-اعصاب نخاعی
-عصب محیطی
-شبکه بازویی
منابع
-الهی، بهرام. آناتومی اندام فوقانی، تحتانی و مفاصل. چاپ پنجم. انتشارات جیحون.
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
منبع تصویر:
http://www.instantanatomy.net/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر