۱۳۸۹ شهریور ۱۹, جمعه

شبکه خاجی یا ساکرال (Sacral plexus)

صفحه شبکه خاجی (ساکرال) که در سایت ویکی پدیا(Wikipedia) ایجاد کردم:


شبکه خاجی از مجموعه شاخه های جلویی (قدامی) اعصاب نخاعی S1-S2-S3 ، L5 و قسمتی از L4 ایجاد می شود. آن بخشی از اعصاب نخاعی کمری که در شبکه خاجی شرکت می کنند، تنه کمری خاجی (Lumbosacral trunk) می نامند. مهمترین عصب شبکه خاجی، عصب سیاتیک نام دارد که قطورترین عصب محیطی بدن است.


تصویر شبکه ساکرال:


فهرست مندرجات [نهفتن]
۱ شاخه های شبکه خاجی
۲ پانویس
۳ جستارهای وابسته
۴ منابع
 شاخه های شبکه خاجی
شاخه های شبکه خاجی که مربوط به اندام تحتانی هستند عبارتنداز:
-عصب برای ماهیچه مربع رانی (کوادراتوس فموریس) و ماهیچه دوقلوی تحتانی (ژملوس تحتانی)
-عصب برای ماهیچه سدادی داخلی (ابتوراتور داخلی) و ماهیچه دوقلوی فوقانی (ژملوس فوقانی)
-عصب برای ماهیچه هرمی (پیریفورمیس)
-عصب سرینی فوقانی [۱](گلوتئال فوقانی)
-عصب سرینی تحتانی [۲](گلوتئال تحتانی)
-عصب پوستی رانی پشتی [۳]
-عصب سیاتیک که ریشه های آن L4-L5 و S1-S2-S3 است.
-عصب پوستی سوراخ کننده [۴]
-عصب شرمی (پودندال)
اعصاب دیگر شبکه خاجی شامل:
-عصب برای ماهیچه بالا برنده مقعد، ماهیچه کوکسیژئوس و اسفنکتر خارجی مقعد
-عصب های اسپلانکنیک لگنی [۵]
 پانویس
1.↑ Superior gluteal nerve
2.↑ Inferior gluteal nerve
3.↑ Posterior femoral cutaneous nerve
4.↑ Perforating cutaneous nerve
5.↑ Pelvic splanchnic nerves
جستارهای وابسته
-شبکه کمری
-عصب سیاتیک
-اعصاب نخاعی
-عصب محیطی
 منابع
-الهی، بهرام. آناتومی اندام فوقانی، تحتانی و مفاصل. چاپ پنجم. انتشارات جیحون.
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
منبع تصویر:
http://www.gpnotebook.co.uk/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر