۱۳۸۹ آذر ۷, یکشنبه

رباط های ساکروایلیاک خلفی، قدامی و بین استخوانی

صفحات رباط های ساکروایلیاک خلفی ، قدامی و بین استخوانی که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:


رباط خاجی خاصره‌ای پشتی یا ساکروایلیاک خلفی (به انگلیسی: Posterior sacroiliac ligament) یکی از رباط‌های مفصل خاجی خاصره‌ای است که ازنظر ساختاری قوی تر از رباط خاجی خاصره‌ای جلویی است. این رباط شامل فیبرهای زیادی است که در مسیرهایی جهت دهی شده‌اند.
فهرست مندرجات[نهفتن]
■۱ فیبرهای تحتانی و فوقانی
■۲ پانویس
■۳ جستارهای وابسته
■4 منابع
فیبرهای تحتانی و فوقانی
فیبرهای تحتانی این رباط که مسیر مایلی دارند، از قسمت‌های سومین و چهارمین مهره خاجی (ساکروم) جهت اتصال به خار خاصره‌ای پشتی فوقانی صعود می‌کنند که ممکن است یک رباط قوی بنام رباط خاجی خاصره‌ای پشتی بلند (LPSL) مجزایی را تشکیل دهند. [۱]
فیبرهای فوقانی این رباط که مسیر آنها تقریبا افقی است، ممکن است رباط خاجی خاصره‌ای پشتی کوتاه (SPSL) را به وجود آورند که تکمه عرضی اولین و دومین مهره خاجی را به برجستگی خاصره‌ای [۲] متصل می‌کند. این رباط‌ها از حرکت رو به جلو (خم شدن) ساکروم جلوگیری می‌کنند. [۳]
پانویس
1.↑ Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Page 517
2.↑ iliac tuberosity
3.↑ Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Page 520


رباط خاجی خاصره‌ای جلویی یا ساکروایلیاک قدامی (به انگلیسی: Anterior sacroiliac ligament) یک رباط کپسولی است که باعث ضخیم شدگی کپسول لیفی در قسمت‌های تحتانی و جلویی مفصل خاجی خاصره‌ای می‌گردد. این رباط ازنظر ساختاری یک رباط ضعیف خاجی (ساکروم) محسوب می‌شود. رباط خاجی خاصره‌ای جلویی به خصوص نزدیک خط قوسی [۱] و خار خاصره‌ای پشتی تحتانی گسترش یافته، جایی که این رباط سومین قطعه خاجی را به کنار طرفی شیار جلوی گوشی [۲] متصل می‌کند. شیار جلوی گوشی، زیر و جلوی سطح گوشی استخوان ایلیوم است. رباط خاجی خاصره‌ای در جای دیگر نازک است.


دو لینک مربوط به رباط های لگنی:
رباط ها از نمای قدامی
رباط ها از نمای خلفی


یک تصویر در زیر:
پانویس
1.↑ Arcuate line
2.↑ Preauricular sulcus


رباط خاجی خاصره‌ای بین استخوانی یا ساکروایلیاک بین استخوانی (به انگلیسی: Interosseous sacroiliac ligament) یکی از رباط‌های مفصل خاجی خاصره‌ای (ساکروایلیاک) است که به طور سطحی توسط رباط خاجی خاصره‌ای پشتی پوشیده می‌شود. این رباط دارای فیبرهای کوتاه و قوی است که استخوان خاجی (ساکروم) را به برجستگی ایلیوم [۱] متصل می‌کند. رباط خاجی خاصره‌ای بین استخوانی، استخوان‌های خاجی و ایلیوم را در کنار یکدیگر نگه می‌دارد.
 پانویس
1.↑ iliac tuberosity
منابع
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Management of Common Musculoskeletal Disorders. Third Edition. ISBN 0-397-55150-9
منبع تصویر:
http://www.eorthopod.com/
مطالب مرتبط:
مفصل ساکروایلیاک
رباط های لگنی

۱۳۸۹ آذر ۴, پنجشنبه

فیزیوتراپی (فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار)

لیست برچسب های وبلاگ فیریوتراپی تا اول آذرماه 1389

۱۳۸۹ آذر ۱, دوشنبه

مفصل ساکروایلیاک (Sacroiliac joint)

صفحه مفصل ساکروایلیاک که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:

مفصل خاجی خاصره‌ای یا ساکروایلیاک (به انگلیسی: Sacroiliac joint) مفصلی است که از اتصال سطح مفصلی استخوان خاجی که در سطح طرفی آن واقع شده با سطح مفصلی ایلیوم از استخوان هیپ (بی نام) به وجود می‌آید. هر استخوان خاجی دارای دو سطح مفصلی جهت اتصال با استخوان‌های هیپ، دو زائده مفصلی فوقانی برای ارتباط با مهره پنجم کمری و یک رویه مفصلی [۱] بیضی شکل جهت ایجاد مفصل با دنبالچه دارد. بنابراین، دو مفصل خاجی خاصره‌ای به واسطه یک استخوان خاجی با استخوان‌های هیپ چپ و راست ایجاد می‌گردد. سیمفیزیس پوبیس و دو مفصل خاجی خاصره‌ای، مفاصل لگن را به وجود می‌آورند. حرکات مفاصل لگن کم بوده، ولی در زمان حاملگی و به هنگام زایمان، تحرک آنها به دلیل شلی رباط‌ها که ناشی از تغییرات هورمونی است، افزایش می‌یابد.
مفاصل خاجی خاصره‌ای در انتقال وزن بدن به کمربند لگنی (هیپ چپ و راست) نقش دارند، به طوریکه نیروی وزن درنهایت ازطریق کمربند لگنی به اندام‌های تحتانی منتقل می‌شود.


تصویر زیر:فهرست مندرجات
■۱ نوع مفصل خاجی خاصره‌ای
■۲ ارتباط مفصل خاجی خاصره‌ای با مفاصل دیگر
■۳ رباط‌های مفصل خاجی خاصره‌ای
■۴ مشکلات مفصل خاجی خاصره‌ای
■۴.۱ درمان
■۵ پانویس
■۶ جستارهای وابسته
■۷ منابع
نوع مفصل خاجی خاصره‌ای
مفصل خاجی خاصره‌ای شامل دو نوع مفصل است: [۲]
■مفصل سینوویال
■مفصل لیفی
سطوح مفصلی استخوان‌های خاجی و ایلیوم از دو قسمت جلویی و پشتی (قدامی و خلفی) تشکیل می‌گردد. به سطوح جلویی که شبیه لاله گوش است، سطح گوشی [۳] می‌گویند. سطوح گوشی در تشکیل مفصل سینوویال شرکت می‌کنند. سطوح پشتی زبر بوده و چون ازطریق بافت لیفی (فیبروز) در تشکیل مفصل خاجی خاصره‌ای مشارکت می‌کنند، مفصل لیفی ایجاد می‌گردد.
ارتباط مفصل خاجی خاصره‌ای با مفاصل دیگر
عملکرد مفاصل لگن (دو مفصل خاجی خاصره‌ای و سیمفیزیس پوبیس) به یکدیگر وابسته‌است، به طوری که اختلال در عمل هر یک از این مفاصل، می‌تواند باعث بروز مشکل در دیگری گردد. ازطرفی، در فعالیت‌های روزمره مفاصل لگن در یک ارتباط نزدیک با مفاصل بین مهره‌ای پشتی کمری (بیشتر درارتباط با مهره‌های چهارم و پنجم با یکدیگر و مهره پنجم با استخوان خاجی) و مفاصل هیپ (Hip joints) هستند و بدین ترتیب مجموعه کمری-لگنی-رانی [۴] را به عنوان یک واحد مکانیکال ایجاد می‌کنند.
رباط‌های مفصل خاجی خاصره‌ای
به طورکلی، رباط‌هایی که بیشتر با خاجی (ساکروم) و مفصل خاجی خاصره‌ای (ساکروایلیاک) ارتباط دارند، عبارتنداز: [۵]
رباط‌های خارجی (Extrinsic) اصلی که شامل:
■رباط خاصره‌ای کمری (ایلیولومبار)
■رباط خاجی خاری (ساکرواسپینوس)
■رباط ساکروتوبروس
رباط‌های داخلی (Intrinsic) اصلی که شامل:
■رباط خاجی خاصره‌ای جلویی (ساکروایلیاک قدامی)
■رباط خاجی خاصره‌ای پشتی (ساکروایلیاک خلفی)
■■رباط خاجی خاصره‌ای پشتی کوتاه (ساکروایلیاک خلفی کوتاه)
■■رباط خاجی خاصره‌ای پشتی بلند (ساکروایلیاک خلفی بلند)


تصویر ذیل:

دو لینک جالب زیر را ببینید:
رباط ها از نمای قدامی
رباط ها از نمای خلفی
مشکلات مفصل خاجی خاصره‌ای
اگرچه مفصل خاجی خاصره‌ای به علت دارا بودن رباط‌های مختلف تحرک کمی دارد، ولی آسیب مفصل و عناصر اطراف آن، یک عامل کمردرد محسوب می‌شود. اختلال در عملکرد مفصل خاجی خاصره‌ای ممکن است درارتباط با موارد ذیل باشد:
■اختلالات مکانیکی مفصل خاجی خاصره‌ای و مفاصل مرتبط با آن. اختلالات مکانیکی مفصل ساکروایلیاک ناشی از وضعیت‌های نادرست استخوان‌های خاجی (ساکروم) و خاصره (ایلیوم) است که می‌تواند درارتباط با حرکات و چرخش‌های غیرطبیعی آنها در جهت‌های مختلف باشد
■بیماری روماتیسمی همانند اسپوندیلیت آنکیلوزان. شایع ترین بیماری که با گرفتاری مفاصل بین مهره‌ای پشتی مشخص می‌شود، اسپوندیلیت آنکیلوزان است. [۶] در این بیماری، معمولا مفصل ساکروایلیاک سریع تر از مفاصل دیگر درگیر می‌شود. در بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزان ، خشکی مفصلی ناشی از جمود مفصل (آنکیلوز) و کلسیفیکاسیون رباط‌ها است.
■حاملگی و زایمان. به دلیل تغییرات هورمونی در هنگام بارداری و زایمان که منجربه شلی رباط‌ها (لیگامان‌ها) می‌گردد، افزایش تحرک مفاصل لگنی را به همراه دارد.
■عدم توازون گروه‌های عضلانی
■ضربات مستقیم
■اختلاف طول اندام‌های تحتانی
■افزایش سن (فرآیند پیری). با افزایش سن، تحرک مفصل ساکروایلیاک به علت خشکی مفصلی کاهش می‌یابد.
■آرتروز خاجی خاصره‌ای
■گاهی به علت عفونت
■گاهی وجود تومور در نواحی مربوطه
درمان
درمان مشکلات مفصل خاجی خاصره‌ای ممکن است درارتباط با موارد زیر باشد:
■درمان بیماری اولیه در موارد خاص ازطریق درمان پزشکی
■درمان فیزیوتراپی به خصوص در موارد اختلالات مکانیکی که عبارتنداز:
■■درمان درد و اسپاسم عضلانی
■■اصلاح وضعیت استخوان‌های خاجی و هیپ
■■توازون نیروی ماهیچه‌های مختلف
■■اصلاح کلی وضعیت (پوسچر) فرد
پانویس
1.↑ Facet
2.↑ الهی، بهرام. ص 218
3.↑ Auricular surface
4.↑ Lumbar-Pelvic-Hip Complex
5.↑ Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Page 520
6.↑ هاشمی کهن زاد،شهریار. ص 182
جستارهای وابسته
■مفصل
■لگن خاصره
■سیمفیزیس پوبیس
■کمردرد
منابع
■روستائی، محمد محسن. فیزیوتراپی و ورزش درمانی در زنان و زایمان. انتشارات سنا. چاپ اول. شابک 2-16-6126-964
■ناصری، نسرین. فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیک. چاپ اول، صبح سعادت،شابک 4-7-93408-964
■الهی، بهرام. آناتومی اندام فوقانی، تحتانی و مفاصل. چاپ پنجم. انتشارات جیحون.
■هاشمی کهن زاد، شهریار. ترجمه تفسیر پاتوفیزیولوژیک درد "سیریل مک براید" و "رابرت بلک لا". چاپ دوم. نشر دانش امروز.
■Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
■Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Management of Common Musculoskeletal Disorders. Third Edition. ISBN 0-397-55150-9
منبع تصویر:
http://www.pmrehab.com/
http://www.bowen.asn.au/

مطالب مرتبط:

رباط های لگنی

۱۳۸۹ آبان ۲۸, جمعه

رباط های ساکروتوبروس،ساکرواسپینوس و ایلیولومبار

صفحات رباط های ساکروتوبروس، ساکرواسپینوس و ایلیولومبار که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:


رباط ساکروتوبروس (به انگلیسی: Sacrotuberous ligament) رباطی است که استخوان خاجی (ساکروم) را به برجستگی ایسکیال [۱] استخوان ایسکیوم (نشیمنگاهی) متصل می‌کند. بخش اتصالی این رباط به خاجی، قسمت تحتانی سطح طرفی آن است. رباط ساکروتوبروس همچنین به استخوان دنبالچه، خار خاصره پشتی فوقانی و خار خاصره پشتی تحتانی اتصال دارد. این رباط و رباط خاجی خاری (ساکرواسپینوس) در ایجاد سوراخ سیاتیک بزرگ و کوچک [۲] نقش دارند.رباط‌های ساکروتوبروس، به طور قوی لگن‌ها و حرکت روبه جلوی خاجی را تثبیت می‌کنند.[۳]


تصویر ذیل:پانویس
1.↑ Ischial tuberosity
2.↑ Greater and Lesser sciatic foramina
3.↑ Darlene Hertling and Randolph M.Kessler


رباط خاجی خاری یا ساکرواسپینوس(به انگلیسی: Sacrospinous ligament) یکی از رباط های لگنی است که استخوان های خاجی (ساکروم) و دنبالچه (کوکسیکس) را به خار ایسکیال [۱] استخوان ایسکیوم (نشیمنگاهی) متصل می کند. اتصال قسمت مربوط به خاجی، ناحیه تحتانی کنارهای طرفی آن است. دو رباط ساکروتوبروس و ساکرواسپینوس در ایجاد سوراخ سیاتیک بزرگ و سوراخ سیاتیک کوچک شرکت می کنند. از سوراخ سیاتیک بزرگ ماهیچه هرمی (پیریفورمیس) و عصب سیاتیک و از سوراخ سیاتیک کوچک، عصب و ماهیچه سدادی داخلی (ابتوراتور داخلی) عبور می کنند.
پانویس
1.↑ Ischial spine


رباط خاصره‌ای کمری یا ایلیولومبار رباطی است که استخوان ایلیوم (تهیگاهی) را به زائده عرضی پنجمین مهره کمری متصل می‌کند. محل اتصال آن بر روی ایلیوم در ناحیه ستیغ خاصره [۱] است. زمانی که یک نقص خاجی خاصره‌ای (ساکروایلیاک) واقعی وجود دارد، این رباط غالبا دردناک می‌گردد. [۲]
پانویس
1.↑ iliac crest
2.↑ Darlene Hertling and Randolph M.Kessler
منابع
■Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
■Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Management of Common Musculoskeletal Disorders. Third Edition. ISBN 0-397-55150-9
منبع تصویر:
http://www.bowen.asn.au/
مطالب مرتبط:
مفصل ساکروایلیاک
رباط های لگنی

۱۳۸۹ آبان ۲۵, سه‌شنبه

سیمفیزیس پوبیس (Pubic symphysis)

صفحه سیمفیزیس پوبیس  که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:


سیمفیزیس پوبیس (به انگلیسی: Pubic symphysis) یک مفصل غضروفی است که از اتصال دو استخوان هیپ (بی نام) در جلو از قسمت سطح داخلی تنه پوبیس (عانه)‌های چپ و راست ایجاد می‌گردد. در ساختمان این مفصل علاوه بر غضروف هیالن (شفاف)، یک دیسک یا بالشتکی از غضروف لیفی (فیبری) وجود دارد. سیمفیزیس پوبیس در حالت طبیعی حرکت چندانی ندارد، ولی در خانم‌ها در زمان‌های بارداری به علت شلی لیگامانی ناشی از تغییرات هورمونی، حرکات آن افزایش می‌یابد.


تصاویر زیر:


فهرست مندرجات[نهفتن]
* ۱ کالبد شناسی (آناتومی)
* ۲ سیمفیزیس پوبیس در زمان بارداری
* ۳ مشکلات و آسیب‌های سیمفیزیس پوبیس
* ۴ پانویس
* ۵ جستارهای وابسته
* ۶ منابع
کالبد شناسی (آناتومی)
به سطح داخلی تنه پوبیس که در تشکیل سیمفیزیس پوبیس شرکت می‌کند، سطح سیمفیزیال [۱] می‌گویند که یک سطح مفصلی بیضی شکل است. سطوح مفصلی پوبیس از غضروف هیالن تشکیل شده و ازطریق یک دیسک یا صفحه‌ای از غضروف لیفی [۲] به هم متصل می‌گردند. سیمفیزیس پوبیس یک مفصل غضروفی ثانویه محسوب می‌شود، چون برخلاف نوع اولیه (که فقط غضروف هیالن دارد)، دارای غضروف‌های فیبری و هیالن است.
دو مفصل خاجی خاصره‌ای (ساکروایلیاک) و سیمفیزیس پوبیس، مفاصل لگن را تشکیل می‌دهند. به علت ارتباط مفاصل لگنی با یکدیگر، هرگونه اختلال در یکی از آنها، ممکن است عملکرد دیگری را دچار مشکل کند. با ایجاد اختلال در ساختمان سیمفیزیس پوبیس، احتمال حساسیت و درد این ناحیه وجود دارد.
 سیمفیزیس پوبیس در زمان بارداری
در دوران حاملگی، شلی رباط‌ها ایجاد می‌شود که علت آن تغییرات هورمونی است. شل شدن رباط‌ها منجربه تحرک بیشتر از حد طبیعی مفاصل می‌گردد، به خصوص در مفاصلی که در تحمل وزن نقش دارند. میزان حرکات مفاصل خاجی خاصره‌ای (ساکروایلیاک) و سیمفیزیس پوبیس که در حالت طبیعی تحرک کمی دارند، در زمان‌های بارداری افزایش می‌یابد، که این مسئله می‌تواند باعث بروز کمردرد و حساسیت سیمفیزیس پوبیس و نواحی اطراف آن گردد. معمولا به علت رابطه مفاصل لگنی با یکدیگر، گرفتاری و جابجایی‌های مفاصل ساکروایلیاک با ناراحتی سیمفیزیس پوبیس همراه می‌شود. [۳] درصورت وجود اختلال قبلی در عملکرد این مفاصل، مشکلات فرد تشدید می‌گردد. چرخش‌های مفاصل ساکروایلیاک و جداشدگی سیمفیزیس پوبیس می‌تواند به هنگام زایمان رخ دهد و همچنین برخی از ماهیچه‌های کف لگن را متاثر سازد.
 مشکلات و آسیب‌های سیمفیزیس پوبیس
برخی از عواملی که باعث اختلال در عملکرد سیمفیزیس پوبیس یا درد این ناحیه می‌گردند عبارتنداز:
* گسیختگی سیمفیزیس پوبیس
* استئیت پوبیس (Osteitis pubis) که عبارت است از التهاب (بدون عفونت) در ناحیه سیمفیزیس پوبیس که منجربه حساسیت و درد این قسمت و کشاله ران می‌گردد. عواملی همانند جراحی دستگاه ادراری و فعالیت های ورزشی خاصی چون فوتبال و تنیس ممکن است باعث این مشکل شوند. در استئیت پوبیس به تدریج دانسیته استخوان در مفصل افزایش می‌یابد (استئواسکلروز).
* آرتروز (DJD) سیمفیزیس پوبیس. آرتروز (استئوآرتریت) یک عامل تدریجی تخریب غضروف مفصلی است.
* مشکلات متابولیک که باعث رسوب کلسیم در سیمفیزیس پوبیس می‌شوند.
* بیماری روماتیسمی همانند اسپوندیلیت آنکیلوزان
*حاملگی و زایمان
 پانویس
1. ↑ Symphysial surface
2. ↑ Fibrocartilage
3. ↑ روستائی، محمد محسن. ص 69
 جستارهای وابسته
* مفصل
*مفاصل غضروفی
* مفاصل لیفی
* مفاصل سینوویال
 منابع
* روستائی، محمد محسن. فیزیوتراپی و ورزش درمانی در زنان و زایمان. انتشارات سنا. چاپ اول. شابک 2-16-6126-964
* Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
* http://emedicine.medscape.com/article/308384-overview
منبع تصویر:
http://www.spine.net.au/
http://www.pt.ntu.edu.tw/

۱۳۸۹ آبان ۲۱, جمعه

سیمفیزیس (Symphysis)

صفحه سیمفیزیس  که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:

سیمفیزیس (به انگلیسی: Symphysis) یک نوع مفصل غضروفی است که در آن بخش‌های استخوانی ازطریق یک صفحه فیبری غضروفی [۱] به یکدیگر متصل می‌گردند. این مفاصل دارای غضروف‌های هیالن (شفاف) و فیبری (رشته‌ای) بوده و تحرک کمی دارند. سطح مفصلی استخوان‌هایی که این نوع مفاصل را به وجود می‌آورند از غضروف هیالن تشکیل شده و به واسطه یک دیسک یا صفحه‌ای از جنس غضروف فیبری به هم اتصال می‌یابند. سیمفیزیس نوعی آمفی آرتروز [۲] است که به عنوان مفاصل غضروفی ثانویه شناخته می‌شوند و در خط میانی وجود دارند.


دو نمونه از سیمفیزیس در تصویر زیر:


مواردی از سیمفیزیس عبارتنداز:
* مفصل بین دسته (مانوبریوم) و تنه استخوان جناغ
* مفصل میان هر دو جسم مهره در ستون فقرات توسط دیسک بین مهره‌ای
* مفصل بین دو استخوان هیپ در جلو از ناحیه مفصلی پوبیس طرفین که سیمفیزیس پوبیس را ایجاد می‌کنند.
 پانویس
1. ↑ Fibrocartilage
2. ↑ Amphiarthrosis
جستارهای وابسته
*مفصل
* مفاصل لیفی
* مفاصل غضروفی
* مفاصل سینوویال
 منابع
* Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
منبع تصویر:
http://www.zoology.ubc.ca/

۱۳۸۹ آبان ۲۰, پنجشنبه

مفاصل غضروفی (Cartilaginous joints)

صفحه مفصل غضروفی (Cartilaginous joint) که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:


یک مفصل غضروفی (به انگلیسی: Cartilaginous joint) مفصلی است که ماده اتصال دهنده بین دو قسمت استخوان از جنس غضروف است. به مفاصل غضروفی، آمفی آرتروز [۱] می گویند. این مفاصل نسبت به مفاصل لیفی، تحرک بیشتری دارند، ولی درمقایسه با مفاصل سینوویال از حرکت کمتری برخوردارند. ساختمان یک مفصل غضروفی، از غضروف هیالن (شفاف) یا غضروف لیفی (فیبری) همراه با غضروف هیالن تشکیل شده است.


دو نمونه از مفاصل غضروفی در تصویر زیر:فهرست مندرجات[نهفتن]
* ۱ انواع مفاصل غضروفی
* ۲ پانویس
* ۳ جستارهای وابسته
* ۴ منابع
 انواع مفاصل غضروفی
دو نوع مفصل غضروفی وجود دارد که عبارتنداز:
* مفصل غضروفی اولیه
* مفصل غضروفی ثانویه
در مفاصل غضروفی اولیه، بخش‌های استخوانی ازطریق غضروف هیالن به یکدیگر متصل می‌گردند. به این گروه از مفاصل غضروفی، سین کندروزیس [۲] می‌گویند. به عنوان مثال، مفصل بین دنده اول و استخوان جناغ از نوع سین کندروز است.
در مفاصل غضروفی ثانویه، علاوه بر غضروف هیالن، غضروف لیفی (فیبری) نیز وجود دارد.  سطوح مفصلی از غضروف هیالن پوشیده شده که به واسطه دیسک یا بالشتکی از غضروف فیبری به هم متصل می گردند.مفاصل غضروفی ثانویه را، سیمفیزیس [۳] می‌نامند. این مفاصل در خط وسط وجود دارند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
* مفاصل بین مهره‌ای جلویی که میان جسم مهره‌ها به واسطه دیسک‌های بین مهره‌ای ایجاد می‌گردد.
* مفصل بین دو استخوان عانه (پوبیس) از استخوان هیپ (بی نام) که سیمفیزیس پوبیس را ایجاد می‌کنند.
 پانویس
1. ↑ Amphiarthrosis
2. ↑ Synchondrosis
3. ↑ Symphysis
 جستارهای وابسته
* مفصل
* مفاصل لیفی
*مفاصل سینوویال
 منابع
* Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
منبع تصویر:
http://www.zoology.ubc.ca/

۱۳۸۹ آبان ۱۴, جمعه

مفاصل سینوویال ( Synovial joints)

صفحه مفصل سینوویال (Synovial joint) که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:


یک مفصل سینوویال (به انگلیسی: Synovial joint) قسمتی از دستگاه اسکلتی است که تحرک بیشتر و ساختمان پیچیده تری نسبت به مفاصل دیگر (یعنی مفاصل لیفی و غضروفی) دارد. این مفاصل در حرکات روزمره موجودات به خصوص انسان اهمیت بسزایی دارند. مفاصل سینوویال، مفاصل متحرک نیز نامیده می شوند.
فهرست مندرجات[نهفتن]
* ۱ اجزای مفاصل سینوویال
* ۲ انواع مفاصل سینوویال
* ۳ انواع حرکات مفاصل سینوویال
o ۳.۱ درجات آزادی حرکت یک مفصل
* ۴ پانویس
* ۵ جستارهای وابسته
* ۶ منابع
اجزای مفاصل سینوویال
مفاصل سینوویال یا دیارتروز [۱] دارای ویژگی‌های خاصی هستند که شامل موارد زیر است:
* سطوح مفصلی
* غضروف مفصلی
* کپسول مفصلی که از دو لایه خارجی (کپسول لیفی) و داخلی (غشاء سینوویال) تشکیل می‌گردد.
* مایع سینوویال
* رباط‌های مفصلی
* برخی از مفاصل سینوویال حاوی منیسک یا دیسک مفصلی هستند.


تصویر ذیل:

 انواع مفاصل سینوویال
مفاصل سینوویال ازنظر شکل سطوح مفصلی عبارتنداز:
* مسطح [۲]
* لولایی [۳]
* محوری [۴]
* لقمه‌ای یا کوندیلی [۵]
* زینی [۶]
* گوی و کاسه‌ای [۷]
* بیضوی [۸]


تصویر زیر:
جهت مشاهده تصویر اصلی اینجا کلیک کنید


 انواع حرکات مفاصل سینوویال
مفاصل سینوویال که بیشتر مفاصل بدن را تشکیل می‌دهند، ازنظر شکل متنوع بوده، بنابراین براساس نیاز آن مفصل دارای حرکت یا حرکات خاصی هستند که می‌تواند درارتباط با موارد زیر باشد:
* خم کردن-باز کردن یا فلکسیون-اکستانسیون [۹]
* دور کردن-نزدیک کردن یا ابداکسیون-ادداکسیون [۱۰]
* چرخش یا روتاسیون [۱۱]
o چرخش داخلی یا خارجی [۱۲] که به عنوان مثال در حرکات چرخشی مفاصل شانه و ران به کار می‌رود.
o چرخش ساعد به داخل یا خارج که به اولی پروناسیون (Pronation) و به دومی سوپیناسیون (Supination) می‌گویند.
 درجات آزادی حرکت یک مفصل
مفاصل سینوویال براساس درجه آزادی حرکت به سه گروه تقسیم می شوند که شامل موارد زیر است:
* مفاصل یک محوری (Uniaxial). این مفاصل یک درجه آزادی دارند و حرکت فقط در یک سطح انجام می گیرد (مانند مفصل آرنج).
* مفاصل دو محوری (Biaxial). در گروه دو محوری، حرکت در دو سطح و حول دو محور صورت می گیرد. بنابراین دو درجه آزادی دارند (همانند مفصل مچ دست).
* مفاصل سه یا چند محوری (Triaxial or Multiaxial). این مفاصل سه درجه آزادی دارند، چون حرکت در هر سه صفحه انجام می گیرد (مانند مفاصل شانه و ران).
 پانویس
1. ↑ Diarthrosis
2. ↑ Plane
3. ↑ Hinge or Ginglymus
4. ↑ Pivot or Trochoid
5. ↑ Condylar
6. ↑ Saddle-Shaped or Sellar
7. ↑ Ball and socket or Spheroid
8. ↑ Ellipsoid
9. ↑ Flexion-Extension
10. ↑ Abduction-Adduction
11. ↑ Rotation
12. ↑ Internal or External Rotation
 جستارهای وابسته
* مفصل
* مفاصل لیفی
* مفاصل غضروفی
* غشاء سینوویال
 منابع
* Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
منبع تصویر:
http://www.welchclass.com/
http://www.web-books.com/