۱۳۸۹ آذر ۲۰, شنبه

صفحات آناتومیکی بدن انسان (Anatomical planes of the human body)

صفحه سهمی یا ساژیتال (Sagittal plane) و یا میانی (Median plane) صفحه ای عمودی است که از مرکز ثقل بدن و شکاف ساژیتال جمجمه می گذرد و بدن را به دو نیمه راست (Right) و چپ (Left) تقسیم می کند.

صفحه پیشانی یا فرونتال (Frontal plane) و یا کورونال (Coronal plane) صفحه قائمی است که بر صفحه ساژیتال عمود و موازی استخوان فرونتال بوده، از مرکز ثقل بدن می گذرد و آن را به دو نیمه جلویی یا قدامی (Anterior) و پشتی یا خلفی (Posterior) تقسیم می کند.
تصویر زیر:صفحه عرضی (Transverse plane) یا افقی (Horizontal plane) صفحه ای است که عمود بر دو صفحه فرونتال و ساژیتال در سطوح مختلف بوده و بدن را به دو قسمت فوقانی و تحتانی تقسیم می کند.
صفحه مایل (Oblique plane) صفحه ای است که ساژیتال، ترنسورس (هاریزونتال) و یا کورونال (فرونتال) نباشد.
*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع مجاز است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر