۱۳۹۱ تیر ۳۱, شنبه

رباطهای زانو (Knee ligaments)


رباط ها یا لیگامان ها نوارهای محکمی هستند که یک استخوان را به استخوان دیگر متصل می کنند و باعث ثبات و پایداری مفصل می گردند. بنابراین لیگامان ها از دررفتگی مفصل جلوگیری می کنند. بسیاری از رباط ها در نواحی مفاصل متحرک (مفاصل سینوویال) با کپسول مفصلی یکی شده و باعث تقویت کپسول مفصلی می گردند. در زانو برخی از رباط ها باعث اتصال منیسک ها به استخوان ها ی زانو می گردند (مانند رباط های کروناری، منیسکوفمورال و منیسکوفیبولار).

*رباط صلیبی جلویی (Anterior cruciate ligament) یا رباط متقاطع جلویی (قدامی) یا ACL
*رباط صلیبی پشتی (Posterior cruciate ligament) یا رباط متقاطع پشتی (خلفی) یا PCL

*رباط طرفی داخلی (Medial collateral ligament) یا رباط جانبی داخلی یاMCL یا رباط طرفی درشت نئی
*رباط طرفی خارجی (Lateral collateral ligament) یا رباط جانبی خارجی یا LCL یا رباط طرفی نازک نئی

رباط های اصلی زانو در تصویر زیر:


*رباط رکبی مایل یا رباط پوپلیتئال مایل (Oblique popliteal ligament) که از تاندون عضله سمی ممبرانوسوس مبدا می گیرد که فیبرهای آن به صورت مایل صعود کرده و به کوندیل خارجی ران و خط بین کوندیلی متصل می گردد.

*رباط رکبی قوسی یا رباط پوپلیتئال قوسی (Arcuate popliteal ligament). به شکل است که از سر فیبولا (استخوان نازک نی) مبدا می گیرد و به ناحیه بین کوندیلی تیبیا (استخوان درشت نی) و اپی کوندیل خارجی فمور (استخوان ران) متصل می گردد که این قسمت اخیر درارتباط با سر خارجی عضله گاستروکنمیوس (عضله دوقلو) است.
لیگامان های پوپلیتئال مایل و قوسی در تصویر زیر:

 


*رباط زانویی عرضی (Transverse genual ligament) یا رباط عرضی (Transverse ligament) که شاخ های جلویی دو منیسک (منیسک داخلی و خارجی) را به هم وصل می کند. این لیگامان در ۴۰ درصد از افراد وجود ندارد.

*رباط منیسکی-رانی جلویی (رباط منیسکوفمورال قدامی) (
Anterior meniscofemoral ligament or Ligament of Humphrey
) که شاخ پشتی منیسک خارجی را به کوندیل داخلی ران متصل می کند. این رباط در جلوی رباط صلیبی پشتی (PCL) قرار دارد.

*رباط منیسکی-رانی پشتی (رباط منیسکوفمورال خلفی) (
Posterior meniscofemoral ligament or Ligament of Wrisberg
) که شاخ پشتی منیسک خارجی را به کوندیل داخلی ران متصل می کند. این رباط در پشت رباط صلیبی پشتی قرار می گیرد.
تصویر زیر:


در بیشتر افراد فقط یکی از رباط های منیسکی-رانی وجود دارد و گاهی هر دو رباط ممکن است در یک شخص مشاهده گردد.
*رباط منیسکی-نازک نئی (Meniscofibular ligament) (رباط منیسکوفیبولار) که در ۸۰ درصد از مفاصل زانو وجود دارد، منیسک خارجی را به سر فیبولا متصل می کند.
*رباط های تاجی یا رباط های کروناری (Coronary ligaments) یا رباط های منیسکی-درشت نئی (رباط های منیسکو تیبیال) (Meniscotibial ligaments) که شامل دو رباط است:
**رباط کروناری داخلی (Medial coronary ligament) که منیسک داخلی را به کوندیل داخلی تیبیا وصل می کند.
*رباط کروناری خارجی (Lateral coronary ligament) که منیسک خارجی را به کوندیل خارجی تیبیا متصل می کند.منبع تصویر:

مطالب مرتبط:
*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر