۱۳۹۱ مرداد ۱۸, چهارشنبه

لیگامان های های مچ پا (Ankle ligaments)


رباط های مچ پا

مجموعه مچ پا (Ankle complex) از مفاصل زیر تشکیل می گردد:
*مفصل تیبیوفیبولار تحتانی (مفصل درشت نئی-نازک نئی تحتانی) که یک مفصل لیفی (ثابت) بوده و تحرک چندانی ندارد.
*مفصل تالوکرورال یا مفصل مچ پا (Ankle joint or Talocrural joint) که حرکت اصلی این مفصل دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن است. سه استخوان تیبیا (درشت نی)، فیبولا (نازک نی) و تالوس (قاپ)، مفصل مچ پا را به وجود می آورند (آنکل مورتیس).
*مفصل ساب تالار یا مفصل زیرقاپی (مفصل تالوکالکانئال) که بخشی از مجموعه پا (Foot complex) نیز می باشد. حرکت کف پا به طرف داخل (اینورژن) و خارج (اورژن) بیشتر در مفصل ساب تالار صورت می گیرد.

تصویر زیر:
رباط های مفصل تیبیوفیبولار
رباط های مفصل تیبیوفیبولار عبارتنداز:
*رباط تیبیوفیبولار جلویی (قدامی) تحتانی (رباط درشت نئی-نازک نئی جلویی تحتانی)
*رباط تیبیوفیبولار پشتی (خلفی) تحتانی (رباط درشت نئی-نازک نئی پشتی تحتانی)

رباط های مفصل مچ پا (مفصل تالوکرورال)
رباط های مفصل مچ پا شامل رباط های طرفی داخلی (دلتویید) یا MCL و رباط های طرفی خارجی یا LCL است.

رباط دلتویید (رباط های طرفی داخلی)
این رباط که از قوزک داخلی مبدا می گیرد، قوی تر از رباط های طرفی خارجی بوده و شامل فیبرهای سطحی و عمقی است. فیبرهای سطحی رباط دلتویید خود شامل رباط های زیر است:
*رباط تیبیوناویکولار یا رباط درشت نئی-ناوی (فیبرهای جلویی یا قدامی)
*رباط تیبیوکالکانئال یا رباط درشت نئی-پاشنه ای (فیبرهای میانی)
*رباط تیبیوتالار پشتی یا رباط درشت نئی-قاپی پشتی (فیبرهای پشتی یا خلفی)

تصویر زیر:
فیبرهای عمقی رباط دلتویید، رباط تیبیوتالار جلویی (رباط درشت نئی-قاپی جلویی) نام دارد.

رباط های طرفی خارجی (LCL)
این رباط ها که از قوزک خارجی مبدا می گیرند شامل رباط های زیر هستند:
*رباط تالوفیبولار جلویی (رباط قاپی-نازک نئی جلویی)
*رباط تالوفیبولار پشتی (رباط قاپی-نازک نئی پشتی)
*رباط کالکانئوفیبولار (رباط پاشنه ای-نازک نئی)
تصویر زیر:رباط های مفصل ساب تالار (مفصل تالوکالکانئال)

*رباط تالوکالکانئال داخلی (رباط قاپی-پاشنه ای داخلی)
*رباط تالوکالکانئال خارجی (رباط قاپی-پاشنه ای خارجی)
*رباط تالوکالکانئال بین استخوانی (رباط قاپی-پاشنه ای بین استخوانی)
*رباط سرویکال (رباط گردنی)


منبع تصویر:

مطالب مرتبط:

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر