۱۳۹۱ مرداد ۱۸, چهارشنبه

مجموعه پا (Foot complex)


مجموعه پا (Foot complex) از 26 استخوان تشکیل شده است که می توان به سه قسمت تقسیم کرد:

*قسمت عقبی پا (Rearfoot or Hindfoot)
*قسمت میانی پا (Midfoot)
*قسمت جلویی پا (Forefoot)

استخوان های پا در تصویر زیر:
قسمت عقبی پا
قسمت عقبی پا شامل استخوان های زیر است:
*استخوان قاپ (تالوس)
*استخوان پاشنه (کالکانئوس)
مفصل بین استخوان های تالوس و کالکانئوس، ساب تالار نامیده می شود. این مفصل در حرکات اینورژن (حرکت کف پا به داخل) و اورژن (حرکت کف پا به خارج) نقش دارد.

قسمت میانی پا
*استخوان ناوی (ناویکولار)
*استخوان مکعبی (کوبویید)
*سه استخوان میخی شکل (کانئیفورم)

تصویر زیر:مفاصل ناحیه قسمت میانی پا عبارتنداز:
*مفصل تالوناویکولار (مفصل قاپی-ناوی)
*مفصل کالکانئوکوبویید (مفصل پاشنه ای-مکعبی)
*مفصل کونئوناویکولار (مفصل میخی-ناوی)
*مفصل اینترکانئیفورم (مفصل بین میخی)
*مفصل کونئوکوبویید (مفصل میخی-مکعبی)
*مفصل کوبوییدوناویکولار (مفصل مکعبی-ناوی)

قسمت جلویی پا
قسمت جلویی پا شامل استخوان های زیر است:
*پنج استخوان کف پایی (پنج استخوان متاتارسال)
*استخوان های انگشتان که در مجموع شامل چهارده استخوان است (انگشت شست دارای دو استخوان و بقیه انگشتان هر یک از سه استخوان تشکیل می گردند).
مفاصل ناحیه جلویی پا عبارتنداز:
*مفصل کونئومتاتارسال (مفصل میخی-کف پایی)
*مفصل کوبوییدومتاتارسال (مفصل مکعبی-کف پایی)
*مفاصل متاتارسوفالانژیال (مفاصل کف پایی-انگشتی)
*مفاصل اینترفالانژیال
منبع تصویر:

مطالب مرتبط:

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر