۱۳۹۱ شهریور ۱۶, پنجشنبه

استخوان کشکک (Patella)


استخوان کشکک (پاتلا)
کشکک استخوانی است کوچک و سه گوش در جلوی زانو که سطح مفصلی پشتی آن با سطح کشککی استخوان ران (فمور)-که در قسمت انتهای تحتانی فمور قرار دارد-مفصل می گردد. به این مفصل که قسمتی از مجموعه زانو است، مفصل کشککی-رانی (مفصل پاتلوفمورال) می گویند. مفصل تیبیوفمورال (مفصل درشت نئی-رانی) که به آن مفصل زانو نیز گفته می شود، قسمت اصلی مجموعه زانو (کمپلکس زانو) محسوب می شود.

مفاصل پاتلوفمورال و تیبیوفمورال در تصویر زیر:


مشخصات دیگر کشکک
*استخوان کشکک دارای دو سطح جلویی و پشتی است
*کشکک استخوانی است کوچک و سه گوش که قاعده آن در بالا و راس آن در پایین قرار می گیرد
*کشکک دارای سه کنار داخلی، خارجی و فوقانی است. کنار فوقانی کشکک همان قاعده استخوان است
*تاندون چهارسر رانی (تاندون کوآدریسپس) به قاعده استخوان کشکک متصل می گردد

تصویر زیر:

Provided by Nucleus Communications, Inc.

*رباط کشککی (رباط پاتلار) یا تاندون کشککی (تاندون پاتلار) از راس کشکک مبدا گرفته و به برجستگی درشت نی (توبروزیته تیبیا) متصل می گردد
*بورس جلوی کشککی (بورس پره پاتلار) در سطح جلویی کشکک قرار داشته که استخوان کشکک را از پوست مجزا می کند
مطالب مرتبط


*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر