۱۳۹۱ شهریور ۲۵, شنبه

عضلات مچ دست (Wrist muscles)


عضلات مچ دست
عضلات مچ دست را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:
*عضلات گروه خم کننده (گروه فلکسوری) مچ دست
*عضلات گروه راست کننده (گروه اکستنسوری) مچ دست
عضلات گروه فلکسوری مچ دست
عضلات گروه فلکسور مچ دست عبارتنداز:
*عضله فلکسور کارپی رادیالیس (ماهیچه خم کننده ساق دست بالایی مچ)
*عضله فلکسور کارپی اولناریس (ماهیچه خم کننده ساق دست پایینی مچ)
*عضله پالماریس لونگوس (ماهیچه بلند کف دستی) که ممکن است وجود نداشته باشد
*عضله فلکسور دیژیتوروم پروفوندوس (ماهیچه خم کننده عمقی انگشتان) که یک عضله کمکی است
*عضله فلکسور دیژیتوروم سوپرفیشیالیس (ماهیچه خم کننده سطحی انگشتان) که یک عضله کمکی است
*عضله فلکسور پولیسیس لونگوس (ماهیچه خم کننده بلند شست) که یک عضله کمکی است

تصویر زیر:


عضلات گروه اکستنسوری مچ دست
عضلات گروه اکستنسور مچ دست عبارتنداز:
*عضله اکستنسور کارپی رادیالیس لونگوس (ماهیچه راست کننده بلند ساق دست بالایی مچ)
*عضله اکستنسور کارپی رادیالیس برویس (ماهیچه راست کننده کوتاه ساق دست بالایی مچ)
*عضله اکستنسور کارپی اولناریس (ماهیچه راست کننده ساق دست پایینی مچ)
*عضله اکستنسور دیژیتوروم کومنیس (ماهیچه راست کننده مشترک انگشتان) به عنوان عضله کمکی
*عضله اکستنسور ایندیسیس (ماهیچه راست کننده سبابه) به عنوان عضله کمکی
*عضله اکستنسور دیژیتی مینیمی (ماهیچه راست کننده انگشت کوچک) به عنوان عضله کمکی
*عضله اکستنسور پولیسیس لونگوس (ماهیچه راست کننده بلند شست) به عنوان عضله کمکی
*عضله اکستنسور پولیسیس برویس (ماهیچه راست کننده کوتاه شست) به عنوان عضله کمکی
*عضله ابداکتور پولیسیس لونگوس (ماهیچه دورکننده بلند شست) به عنوان عضله کمکی

شکل زیر:


عضلات رادیال دیویشن و اولنار دیویشن
مچ دست علاوه بر فلکشن-اکستنشن دارای دو حرکت انحراف به سمت رادیوس (رادیال دیویشن یا ابداکشن مچ) و انحراف به سمت اولنا (اولنار دیویشن یا اداکشن مچ) نیز می باشد.
عضلات گروه رادیال دیویشن:
*عضله فلکسور کارپی رادیالیس (ماهیچه خم کننده ساق دست بالایی مچ)
*عضله اکستنسور کارپی رادیالیس لونگوس (ماهیچه راست کننده بلند ساق دست بالایی مچ)
*عضله اکستنسور کارپی رادیالیس برویس (ماهیچه راست کننده کوتاه ساق دست بالایی مچ)
عضلات گروه اولنار دیویشن:
*عضله فلکسور کارپی اولناریس (ماهیچه خم کننده ساق دست پایینی مچ)
*عضله اکستنسور کارپی اولناریس (ماهیچه راست کننده ساق دست پایینی مچ)
تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار
منبع تصویر:
http://beauproductions.com
http://www.bisonstrength.com
مطالب مرتبط:
استخوان شناسی
حرکت شناسی (کینزیولوژی) 
*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر