۱۳۹۱ آبان ۱۲, جمعه

عضلات دست (Hand muscles)


عضلات دست را می توان به دو گروه اصلی زیر تقسیم بندی کرد:
*عضلات اکسترنسیک (Extrinsic muscles)
*عضلات اینترنسیک (Intrinsic muscles)
عضلات اکسترنسیک دست
عضلات اکسترنسیک دست شامل عضلات زیر هستند:
*عضله فلکسور دیژیتوروم پروفوندوس (ماهیچه خم کننده عمقی انگشتان)
*عضله فلکسور دیژیتوروم سوپرفیشیالیس (ماهیچه خم کننده سطحی انگشتان)
*عضله فلکسور پولیسیس لونگوس (ماهیچه خم کننده بلند شست)
*عضله اکستنسور دیژیتوروم کومنیس (ماهیچه راست کننده مشترک انگشتان)
*عضله اکستنسور ایندیسیس (ماهیچه راست کننده سبابه)
*عضله اکستنسور دیژیتی مینیمی (ماهیچه راست کننده انگشت کوچک)
*عضله اکستنسور پولیسیس لونگوس (ماهیچه راست کننده بلند شست)
*عضله اکستنسور پولیسیس برویس (ماهیچه راست کننده کوتاه شست)
*عضله ابداکتور پولیسیس لونگوس (ماهیچه دورکننده بلند شست)

عضلات اینترنسیک دست
عضلات اینترنسیک دست شامل گروه های زیر هستند:
*عضلات تنار که مربوط به شست هستند
*عضلات هیپوتنار که مربوط به انگشت کوچک هستند
*عضلات لومبریکال (عضلات دودی)
*عضلات اینتراسئوس (عضلات بین استخوانی)
عضلات تنار
عضلات تنار (Thenar muscles) شامل:
*عضله فلکسور پولیسیس برویس (ماهیچه خم کننده کوتاه شست)
*عضله اپوننس پولیسیس (ماهیچه متقابله شست)
*عضله ابداکتور پولیسیس برویس (ماهیچه دورکننده کوتاه شست)
*عضله اداکتور پولیسیس (ماهیچه نزدیک کننده شست)
عضلات هایپوتنار
عضلات هایپوتنار (Hypothenar muscles) شامل:
*عضله فلکسور دیژیتی مینیمی (ماهیچه خم کننده انگشت کوچک)
*عضله اپوننس دیژیتی مینیمی (ماهیچه متقابله انگشت کوچک)
*عضله ابداکتور دیژیتی مینیمی (ماهیچه دورکننده انگشت کوچک)
*عضله پالماریس برویس (ماهیچه کف دستی کوتاه)

عضلات تنار و هایپوتنار در تصویر زیر:


عضلات لومبریکال
عضلات لومبریکال (Lumbrical muscles) از تاندون های خم کننده عمقی انگشتان در ناحیه کف دست مبدا می گیرند و به نیام پشت انگشتی راست کننده انگشتان متصل می گردند.

عضلات لومبریکال در تصویر زیر:

lumbricals (lumbricales) muscles of the hand

عضلات اینتراسئوس (عضلات بین استخوانی)
عضلات بین استخوانی شامل:
*عضلات بین استخوانی پالمار یا ماهیچه های بین استخوانی کف دستی (Palmar interosseous muscles) که شامل چهار عضله هستند.

عضلات بین استخوانی پالمار در شکل زیر:

palmar interossei muscles of the hand

*عضلات بین استخوانی دورسال یا ماهیچه های بین استخوانی پشت دستی (Dorsal interosseous muscles) که شامل چهار عضله هستند.

عضلات بین استخوانی دورسال در شکل زیر:

dorsal interossei muscles of the hand

 منبع تصویر:
*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

مطالب مرتبط:هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر