۱۳۹۴ خرداد ۱۸, دوشنبه

کمپلکس تریگر پوینت (Trigger point complex)


کمپلکس تریگر پوینت و عوامل موثر در ایجاد تریگر پوینت ها:

عواملی که در ایجاد تریگر پوینت نقش دارند:
فرضیه یکپارچه تریگر پوینت (Integrated trigger point hypothesis):